Statuten

STATUTEN
De Boot, vzw
8650 Merkem-HOUTHULST
Ondernemingsnummer: 0466969084
RPR Gent, afdeling Ieper

NIEUWE STATUTEN
Tijdens de Algemene Vergadering van 25/03/2021 werden de statuten en het bestuursorgaan gewijzigd. Hieronder staat de gecoördineerde tekst van de nieuwe statuten. Deze tekst vervangt alle vorige teksten.
Inleidende bepalingen.

Benaming en zetel van de vereniging
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam De Boot, vzw.

Artikel 2.
De zetel van de vzw is gevestigd op het adres ieperleedijkstraat 1 a, 8650 Merkem-Houthulst; gelegen in het RPR Gent, afdeling Ieper, in het Vlaamse Gewest.

Doel van de vereniging
Artikel 3.
De vzw heeft als belangeloos doel het uitbouwen van een steunpunt voor duurzaam plattelands –en riviertoerisme in de Westhoek. Er is geen winstuitkering noch vermogensvoordeel aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Voorwerp van dit doel.
-Uitwerken en aanbieden van een educatief, recreatief en toeristisch-cultureel programma omtrent duurzame ontwikkeling in de Westhoek.
-Promotie van alle vormen van duurzame ontwikkeling met speciale aandacht voor natuurontwikkeling, duurzame energie en biologische land -en tuinbouw.
-Het beheer van de ecoboot ‘de BOOT’ als centrum voor duurzaam plattelands–en riviertoerisme.
-Het ontwikkelen, groeperen en promoten van het toeristisch-cultureel aanbod in de regio door onder andere het organiseren van optredens, voorstellingen, lezingen, uitgeven van boeken en brochures.
-Het creëren van evenementen rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
-Het promoten van riviertoerisme in de Westhoek.
-Het ontwikkelen, stimuleren en ombouwen van boten tot ecologische boothutten.
-Het organiseren van vaarklassen al dan niet in functie van themadagen.
-Het uitwerken en promoten van zachte mobiliteitsvormen voor zowel de waterwegen als de openbare weg door middel van zonneboten, zonne-auto’s en zonnefietsen.
-Het organiseren van opleidingen met betrekking tot het ecologische gedachtegoed.
-Het beheer en de werking van de Beukelaremolen te Merkem.
-Het zoeken, ontwikkelen en aanbieden van diverse logeervormen.
De hierboven vermelde opsomming geldt bij wijze van voorbeeld. De vereniging mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

De leden
Artikel 4.
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt en kan bestaan uit zowel effectieve als niet-effectieve leden, maar mag niet minder bedragen dan twee effectieve leden. De rechten en plichten van de niet-effectieve leden wordt bepaald in het intern reglement. Enkel natuurlijke personen kunnen lid worden. De Algemene Vergadering beslist bij unanimiteit over het aanvaarden van nieuwe leden. Het kandidaat-lid richt een schrijven naar het adres van de zetel of stuurt een mail met een duidelijke motivering waarom hij/zij lid wil worden. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
De effectieve leden hebben het recht om een Algemene Vergadering samen te roepen of om punten toe te voegen op de agenda van de Algemene Vergadering. De term ‘lid’ of ‘leden’ die vermeld wordt in de statuten heeft enkel betrekking op de effectieve leden.

Ledenbijdrage
Artikel 5.
Ieder lid kan op elk moment uit de vereniging treden. Het ontslag wordt per aangetekende brief aan het bestuursorgaan gericht op het adres van de zetel. De ledenbijdrage mag de 1000 euro/jaar niet overschrijden. Het lidgeld van de niet-effectieve leden wordt door het bestuursorgaan bepaald, en kan jaarlijks aangepast worden.
Het uitsluiten van een lid is slechts mogelijk bij beslissing van de Algemene Vergadering. Het moet met een 2/3 meerderheid gebeuren onder de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Bestuursorgaan
Artikel 6.
De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, wordt aangeduid door de leden van de Algemene Vergadering en bestaat minimum uit drie en maximum uit tien leden. Bij verlies van het lidmaatschap eindigt automatisch het bestuurdersmandaat.
De bestuurders worden bij 2/3 meerderheid voor onbepaalde duur verkozen door de Algemene Vergadering. De bestuurders zijn altijd door de Algemene Vergadering afzetbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Vrijwillig ontslag aanbieden kan per mail of aangetekende zending gericht aan de vereniging.
Artikel 7.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De voorzitter of de oudste aanwezige bestuurder roept het bestuursorgaan samen en zit de bijeenkomsten voor. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Alle bestuurders zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Bij staking van stemmen krijgt het oudste aanwezige lid een dubbele stem toegekend.
Alle agendapunten die door één twintigste van de leden worden aangevraagd, moeten aan de agenda worden toegevoegd.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die in een daartoe bestemd register worden bijgehouden. Om geldig te kunnen beraadslagen is een aanwezigheidsvereiste nodig van 50%.

De Algemene Vergadering:
Artikel 8.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter, door het oudste lid van de aanwezige bestuurders of door een aangestelde.
De leden kunnen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Aanwezigheidsvereiste bij uitsluiting
Artikel 9.
De Algemene Vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een lid besluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dat is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 10.
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het aannemen van nieuwe leden, het goedkeuren van het intern reglement, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders; het verlenen van kwijting aan de bestuurders; het uitsluiten van leden; het goedkeuren van: werkplan, rekeningen en begrotingen binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar; het wijzigen van de statuten; het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden waargenomen door het bestuursorgaan. De Algemene Vergadering is eveneens bevoegd voor:
-de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
-de benoeming en de afzetting van de commissaris (bedrijfsrvisor/geregistreerd auditkantoor) en de bepaling van de bezoldiging;
-de kwijting aan de commissaris;
-in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
-de opzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
-een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
-alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisten.

Artikel 11.
De Algemene Vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist. Zij vergadert minstens eenmaal per jaar voor de goedkeuring van de jaarrekening en begroting en voor het verlenen van de kwijting. Geldig vergaderen kan zowel fysiek als online. Het bestuursorgaan moet de Algemene Vergadering bijeenroepen als één vijfde van het aantal leden van de algemene vergadering daarom verzoekt. Een bijeenkomst van de Algemene Vergadering kan niet vroeger dan 18 kalenderdagen na een vorige bijeenkomst worden samengeroepen.
Artikel 12.
De leden worden schriftelijk en/of per mail uitgenodigd, minstens vijftien dagen voor de bijeenkomst. De agenda staat op de uitnodiging vermeld. Alle agendapunten die schriftelijk door minstens één twintigste van de leden worden aangevraagd, moeten aan de agenda worden toegevoegd.
De Algemene Vergadering kan, tenzij in de gevallen waarin de wet het anders bepaalt, geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Behoudens de gevallen die de wet en de statuten bepalen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen krijgt het oudste lid van het bestuursorgaan een dubbele stem toegekend. De beslissingen worden opgenomen in notulen en bijgehouden in een daartoe bestemd register dat kan worden ingezien door al wie een wettig belang kan doen blijken.

SLOTBEPALINGEN
Handtekeningsclausule
Artikel 13.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vereniging. Daarnaast ligt er een vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een aangestelde bestuurder. In het geval van vzw de BOOT is dat Bart Castelein. Hij kan de vereniging alleen vertegenwoordigen. De naam van de aangestelde bestuurder wordt ook via een handtekeningsclausule in het intern reglement vermeld.
Artikel 14.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten die mogelijkheid uitsluiten. De notulen moeten getekend worden door de voorzitter (van de vergadering) en door de bestuurders die er om verzoeken. Kopieën en uittreksels bestemd voor derden kunnen enkel door de vertegenwoordigingsbevoegd persoon van het bestuursorgaan worden getekend.
Volmacht
Artikel 15.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Vertegenwoordiging door een derde is niet mogelijk. Ook de eventuele commissaris moet uitgenodigd worden tot de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering.
Oproeping
Artikel 16.
Naar de Algemene Vergadering worden zowel de effectieve leden als de bestuurders uitgenodigd. Dat gebeurt ten minste 15 dagen vóór de Algemene Vergadering.
Afwijken van de agenda
Artikel 17.
Afwijken van de agenda is niet mogelijk.
Kwijting
Artikel 18.
Goedkeuren van de jaarrekening houdt niet in dat er per definitie een kwijting aan de bestuurders wordt verleend. Een kwijting wordt apart geagendeerd.
Artikel 19
Het bestuursorgaan beslist over het aannemen van niet-effectieve leden. De rechten en plichten van de effectieve leden omschreven in deze statuten zijn niet van toepassing op de niet-effectieve leden. Niet-effectieve leden worden geïnformeerd over de werking van de vereniging en worden uitgenodigd naar de activiteiten met een feestelijk karakter die de vereniging organiseert. Bij het nemen van gewone beslissingen, waarvoor de wet geen bijzondere regelt oplegt, gelden de regels van beraadslagende vergaderingen. Dit betekent dat de besluiten genomen worden met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden met uitsluiting van de nietige stemmen en van de onthoudingen.

Artikel 20.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging zonder machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtigde handelingen voor alles wat niet tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen van bestuur verrichten en bovendien alle daden van beschikking stellen.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn, de handtekening van bestuurder Bart Castelein zoals de handtekeningsclausule.
Het bestuursorgaan kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan door haar aangestelde personen. Voor alle verschijning voor notaris en openbaar bestuur is de vereniging geldig vertegenwoordigd via de handtekeningsclausule bepaald in het intern reglement.

Intern reglement
Artikel 21.
De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement bevindt zich op het zeteladres van de vereniging.
Artikel 22.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan bereidt de rekeningen en de begrotingen voor, en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Artikel 23.
Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars, waarvan zij ook de bevoegdheden bepaalt.
Bij ontbinding wordt het vermogen van de vereniging overgedragen aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen. De keuze van deze vereniging wordt gemaakt door de Algemene Vergadering.
Artikel 24.
Het wijzigen van het doel en/of voorwerp van de vereniging kan slechts beslist worden in de Algemene Vergadering met vier vijfden meerderheid van stemmen, waarbij twee derden van het aantal leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Tot een statutenwijziging kan slechts worden overgegaan bij beslissing in de Algemene Vergadering. In de oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering moet deze statutenwijziging worden aangekondigd. De wijziging van de statuten dient te gebeuren bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van het aantal leden en met twee derden meerderheid van het aantal stemmen. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten wordt bepaald, geldt het Wetboek voor verenigingen en vennootschappen (WVV) als wettelijke basis.

Voor echt en waar verklaard

Bart Castelein

Bestuurder

Schrijf je in op de nieuwsbrief

nieuwsbrief

 

 

 

 

 

* indicates required

View previous campaigns.