Statuten

STATUTEN
De Boot, vzw

8650 Merkem-HOUTHULST

Ondernemingsnummer: 0466969084

gerechtelijk arrondissement: Veurne

NIEUWE STATUTEN

Tijdens de Algemene Vergadering van 15/03/2015 werden de statuten gewijzigd. Hieronder staat de gecoördineerde tekst van de nieuwe statuten. Deze tekst vervangt alle vorige teksten.

Benaming en zetel van de vereniging

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam De Boot, vzw.

Artikel 2.

De zetel van de vzw is gevestigd op het adres ieperleedijkstraat 1 a, 8650 Merkem-Houthulst; gelegen in het gerechtelijke arrondissement Veurne.

Doel van de vereniging

Artikel 3.

De vzw heeft als doel het uitbouwen van een steunpunt voor duurzaam plattelands –en riviertoerisme in de Westhoek.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren ondermeer:

-Uitwerken en aanbieden van een educatief, recreatief en toeristisch-cultureel programma omtrent duurzame ontwikkeling in de Westhoek.
-Promotie van alle vormen van duurzame ontwikkeling met speciale aandacht voor natuurontwikkeling, duurzame energie en biologische land -en tuinbouw.
-Het beheer van de ecoboot ‘de BOOT’ als centrum voor duurzaam plattelands–en riviertoerisme.
-Het ontwikkelen, groeperen en promoten van het toeristisch-cultureel aanbod in de regio door onder andere het organiseren van optredens, voorstellingen, lezingen, uitgeven van boeken en brochures.
-Het creëren van evenementen rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
-Het promoten van riviertoerisme in de Westhoek.
-Het ontwikkelen, stimuleren en ombouwen van boten tot ecologische boothutten.
-Het organiseren van vaarklassen al dan niet in functie van themadagen.
-Het uitwerken en promoten van zachte mobiliteitsvormen voor zowel de waterwegen als de openbare weg door middel van zonneboten, zonne-auto’s en zonnefietsen.
-Het organiseren van opleidingen met betrekking tot het ecologische gedachtegoed.
-Het beheer en de werking van de Beukelaremolen te Merkem.
-Het zoeken, ontwikkelen en aanbieden van diverse logiesvormen.

De leden

Artikel 4.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan vier. Enkel natuurlijke personen kunnen lid worden. De Algemene Vergadering beslist bij unanimiteit over het aanvaarden van nieuwe leden. Het kandidaat-lid richt een schrijven naar het adres van de zetel of stuurt een mail met een duidelijke motivering waarom hij/zij lid wil worden.

Artikel 5.

Ieder lid kan op elk moment uit de vereniging treden. Het ontslag wordt per aangetekende brief aan de Raad van Bestuur gericht op het adres van de zetel.
Het lid dat weigert zijn bijdrage te betalen wordt geacht ontslag te hebben genomen.
Het uitsluiten van een lid is slechts mogelijk bij beslissing van de Algemene Vergadering. Het moet met een 2/3 meerderheid gebeuren onder de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Artikel 6.
De jaarlijkse ledenbijdrage van de leden mag de 1000 euro niet overschrijden. Beneden dit bedrag kan de Raad van Bestuur dit bedrag jaarlijks aanpassen.

Artikel 7

De Raad van Bestuur beslist over het aannemen van toegetreden leden. De rechten en plichten van de leden omschreven in deze statuten zijn niet van toepassing op de toegetreden leden. Toegetreden leden worden geïnformeerd over de werking van de vereniging en worden uitgenodigd naar de activiteiten met een feestelijk karakter die de vereniging organiseert.

De Algemene Vergadering:

Artikel 8.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door het oudste lid van de aanwezige bestuurders of door een aangestelde.
De leden kunnen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 9.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het aannemen van nieuwe leden, het goedkeuren van het huishoudelijk reglement, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders; het verlenen van kwijting aan de bestuurders; het uitsluiten van leden; het goedkeuren van: werkplan, rekeningen en begrotingen binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar; het wijzigen van de statuten; het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden waargenomen door de Raad van Bestuur.

Artikel 10.

De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist. Zij vergadert minstens eenmaal per jaar voor de goedkeuring van de jaarrekening en begroting. De Raad van Bestuur moet de Algemene Vergadering bijeenroepen als één vijfde van het aantal leden daarom verzoekt. Een bijeenkomst van de Algemene Vergadering kan niet vroeger dan 18 kalenderdagen na een vorige bijeenkomst worden samengeroepen.

Artikel 11.

De leden worden schriftelijk en/of per mail uitgenodigd, minstens acht dagen voor de bijeenkomst. De agenda staat op de uitnodiging vermeld. Alle agendapunten die schriftelijk door minstens één tiende van de leden worden aangevraagd, moeten aan de agenda worden toegevoegd.
De Algemene Vergadering kan, tenzij in de gevallen waarin de wet het anders bepaalt, geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Behoudens de gevallen die de wet en de statuten bepalen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen krijgt het oudste lid van de Raad van Bestuur een dubbele stem toegekend. De beslissingen worden opgenomen in notulen en bijgehouden in een daartoe bestemd register dat kan worden ingezien door al wie een wettig belang kan doen blijken.

Raad van Bestuur

Artikel 12.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die minimum uit drie en maximum uit tien leden bestaat.
De bestuurders worden bij 2/3 meerderheid voor onbepaalde tijd verkozen uit en door de Algemene Vergadering. De bestuurders zijn altijd door de Algemene Vergadering afzetbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 13.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De voorzitter of het oudste lid roept de Raad samen en zit de bijeenkomsten voor. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Alle bestuurders zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Bij staking van stemmen krijgt de oudste een dubbele stem toegekend.
De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen die in een daartoe bestemd register worden bijgehouden.

Artikel 14.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging zonder machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtigde handelingen voor alles wat niet tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort.
De Raad van Bestuur kan alle handelingen van bestuur verrichten en bovendien alle daden van beschikking stellen.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn, de gezamenlijke handtekening van de oudste en een tweede bestuurder zonder dat deze van enige beraadslaging of machtiging blijkt moet geven.
De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan door haar aangestelde personen. Voor alle verschijning voor notaris en openbaar bestuur is de vereniging geldig vertegenwoordigd door twee leden van de Raad van Bestuur die daartoe afgevaardigd worden.

Artikel 15.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor, en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Artikel 16.

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars, waarvan zij ook de bevoegdheden bepaalt.
Bij ontbinding wordt het vermogen van de vereniging overgedragen aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen. De keuze van deze vereniging wordt gemaakt door de Algemene Vergadering.

Artikel 17.

Het wijzigen van het doel van de vereniging kan slechts beslist worden in de Algemene Vergadering met viervijfden meerderheid van stemmen, waarbij tweederden van het aantal leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Tot een statutenwijziging kan slechts worden overgegaan bij beslissing in de Algemene Vergadering. In de oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering moet deze statutenwijziging worden aangekondigd. De wijziging van de statuten dient te gebeuren bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van tweederden van het aantal leden en met tweederden meerderheid van het aantal stemmen. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten wordt bepaald, geldt de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Voor waar en echt verklaard

Bart Castelein Birgit Provoost
Bestuurder Bestuurder

Schrijf je in op de nieuwsbrief

nieuwsbrief

 

 

 

 

 

* indicates required

View previous campaigns.